Beskattning av bostadsrätter.

Generellt: Fastighetsbeskattningen är ett lappverk av politiska beslut för att
gynna vissa grupper och särintressen i samhället. Den är till viss del
internationellt sammankopplad med beskattning i andra länder t.ex. genom uppskov.
Den ses även som en del av kapitalbeskattningen vilket medför
svårigheter för att t.ex. avveckla ränteavdraget. Resultatet av detta
är nuvarande system som egentligen inte är omtyckt av någon.

Reavinst. Vid försäljning av bostadsrätt ska reavinst om f. n. 20% av
vinsten betalas. Avdrag för reparationer får göras. Uppskov med
betalning av reavinstskatt kan beviljas om annat boende införskaffas. Från och
med 2008-01-01 ska gamla och nya uppskov beskattas med årlig ränta. Detta
är alltså retroaktiv beskattning av redan beviljade uppskov.

Andelen kommersiella lokaler/verksamhet i föreningen avgör om
bostadsrättsföreningen ska anses äkta eller ej. Oäkta
föreningar innebär en mer oförmånlig beskattning vid köp
och försäljning av bostadsrätt t.ex. ges inget uppskov. Dessutom kan den
del av månadsavgiften som understiger bruksvärdet beskattas som en
bostadsförmån.

Omvandlingen från hyresrätt till bostadsrätt.

Många ställer sig frågan hur en fastighetsägare kan sälja sin
fastighet till underpris till en nybildad bostadsrättsförening. Säg att
fastigheten är värd 100 mkr vid en försäljning av samtliga
bostadsrätter i densamma. Fastighetsägaren väljer dock att sälja
den för 50 mkr till den nya bostadsrättföreningen.
Bostadsrättsföreningens medlemmar kan då få en
värdestegring på 100% vid eventuell försäljning.

Ingenting är ju gratis, vem betalar detta? Varför säljs fastigheten till
underpris? Svaren på frågorna hänger samman med hyresmarknaden
som är reglerad. En fastighetsägare får inte sätta högre hyror
än de reglerade. Värdet på hans fastighet i det avseendet motsvarar
avkastningen enligt de reglerade hyrorna. Som hyresfastighet är fastigheten
kanske värd 40 mkr vilket ändå ger en vinst på 10 mkr.
Förvisso skulle vinsten bli 60 mkr om fastighetsägaren kunde sälja
lägenheterna som bostadsrätter direkt. Besittningsskydd och annat
förbjuder dock detta. Har då fastighetsägaren förvärvat en
tomt och byggt en fastighet värd 100 mkr och sedan sålt den för 50? Icke.

De fastigheter som omvandlas till bostadsrätter har i regel byggts någon
gång under efterkrigstiden. Under denna tid gav staten kraftigt
subventionerade lån till fastighetsägare. Bostadsbidrag beviljades så att
beläggningen blev 100%. Andra direkta och indirekta bidrag gavs till
fastighetsägaren. En fastighetsägare som var lite klantig fick fastigheten gratis
av staten. En annan som maximerade bidragen fick fastigheten gratis plus
lite extrapengar. Vem var det då som betalade allt? Det var du och dina
förfäder som betalade skatt.