Överlåtelseavtal bostadsrätt
Säljare:
Köpare:
Överlåtelseobjekt:
Överlåtelseförklaring:
Köpeskilling:
Tillträdesdag:
Köpeskillingens erläggande:
Rengöring, inventarier:
Skick:
Riskens övergång:
Rättigheter och skyldigheter:
Avgifter:
Medlemskap:
Handpenning:
Villkor för köpet:
Ort och datum:
Säljarens underskrift:
Namnförtydligande
Köparens underskrift:
Namnförtydligande
Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav köpare, säljare och föreningen har tagit var sitt.